Kręgielnia Bowling Słowianka

1. Osoby korzystające ze sprzętu do gry w bilard zobowiązane są do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu oraz jego przestrzegania przed przystąpieniem do korzystania ze stołów bilardowych lub innego sprzętu do gry w bilard.

2. Za kontrolowanie czasu gry odpowiada klient. Personel nie odpowiada za przekroczony czas gry. Po przekroczeniu czasu naliczana jest dopłata według systemu minutowego.

3. Podczas wynajmowania stołu bilardowego klient nie może opuszczać sali gier bez wcześniejszego rozliczenia/zamknięcia rachunku.

4. Opłaty za wynajem stołów regulowane są cennikiem dostępny przy recepcji lub u obsługi lokalu.

5. W celu odbioru zarezerwowanego stołu bilardowego klient powinien stawić się w kręgielni i zgłosić swoją obecność u obsługi lokalu, nie później niż na 5 minut przed deklarowaną godziną rezerwacji.

6. W przypadku niestawienia i niezgłoszenia się po odbiór stołu bilardowego, w umówionym czasie, o czym mowa w punkcie powyżej, obsługa lokalu ma prawo do anulowania rezerwacji po przekroczeniu kolejnych 5 minut liczonych od zadeklarowanej przez klienta godziny rezerwacji. Jeżeli osoba rezerwująca stół bilardowy poinformuje przed godziną planowanej rezerwacji o swoim spóźnieniu, obsługa lokalu może wydłużyć czas oczekiwania na spóźnione osoby do maksymalnie 10 minut, lecz pozostawia sobie w tym zakresie autonomiczną decyzję.

7. Osoby korzystające ze sprzętu do gry w bilard są solidarnie odpowiedzialne za wszelkie szkody powstałe w wyniku jego niewłaściwego użytkowania, niezgodnego z przeznaczeniem, sprzecznego z instrukcją producenta lub niniejszym regulaminem lub działania mającego na celu wyrządzenie szkód.

8. Za uszkodzony sprzęt odpowiedzialność ponosi osoba korzystająca ze sprzętu. Wysokość kary za każdą szkodę wynosi:
− złamanie kija lub jego uszkodzenie: 150zł.
− uszkodzenie sukna na stole bilardowym: 1000zł (za uszkodzenie sukna traktuje
Się w szczególności: oblanie napojem, celowe uszkodzenie)
− uszkodzenie lub zagubienie bili – 150zł.
− uszkodzenie lampy wiszącej lub sufitu – 150zł.

9. W przypadku otrzymania uszkodzonego sprzętu, prosimy o niezwłoczne poinformowanie obsługi Bowling Słowianka

10. Na stołach bilardowych obowiązuje zakaz stawiania przedmiotów nie będących sprzętem do gry.

11. Obsługa Bowling Słowianka ma prawo odmowy udostępnienia stołu do gry osobom nietrzeźwym lub zachowującym się w sposób naruszający obowiązujący w lokalu porządek i zasady korzystania z poszczególnych atrakcji.

12. Obsługa Bowling Słowianka ma prawo przerwania gry osobom nie przestrzegający niniejszego regulaminu bez prawa zwrotu należności za pozostały czas gry i żądania natychmiastowego rozliczenia się z powierzonego sprzętu..

13. W Bowling Słowianka obowiązuje absolutny zakaz wnoszenia napojów i jedzenia.

14. W Bowling Słowianka obowiązuje całkowity zakaz palenia.

15. Zobowiązuje się wszystkich użytkowników do przestrzegania regulaminu, zasad bezpieczeństwa oraz kulturalnego zachowania.

16. Wszelkie nieuregulowane w regulaminie sprawy rozstrzyga właściciel Bowling Słowianka lub osoba do tego uprawniona (np. Menedżer) i jest to jego autonomiczna decyzja.

Rezerwacja:
tel. +48 95 733 85 44 | +48 790 798 898